| 515 lần xem |

DANH SÁCH CÁC MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG LÀ CON GÁI, CON DÂU HỌ PHẠM CỦA HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH

Bài viết nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 

Toàn tỉnh Thái Bình có 2157 mẹ VNAH, trong đó:

* 278  mẹ là người họ Phạm (con gái), chiếm tỷ lệ 12,47%.Trong số này  có 70 mẹ lại làm dâu họ Phạm sinh 85 người con là liệt sỹ họ Phạm.

* 192 mẹ không phải người họ Phạm làm dâu họ Phạm (con dâu), chiếm tỷ lệ 8,98%, sinh 217 con là liệt sỹ người họ Phạm.

Cụ thể ở các huyện như sau:

* LSHP: Liệt sĩ họ Phạm

Riêng Huyện Vũ Thư có 315 mẹ VNAH trong tổng 2157 mẹ, chiếm tỷ lệ 14,68%, trong đó có 49 mẹ là con gái họ Phạm chiếm 15,23%.  Trong 48 mẹ lại có 12 mẹ làm dâu họ Phạm sinh 15 con là liệt sỹ họ Phạm và có 37 mẹ là dâu họ Phạm (người họ khác) sinh 46 người con là liệt sỹ họ Phạm.

Tổng số:     49 + 37 = 86 mẹ/315 = 28,25%.

Đặc biệt trong đó có Mẹ Trần Thị Bẹ (1890-1969) có 5 con là LSHP.

Và có 4 mẹ:         

 – Mẹ Phạm Thi Gia (1890-1955) có 3 con là LSHP.

- Mẹ Phạm Thị Châm (1925-1975) có 3 con là LSHP.

- Mẹ Hồ Thị Là (1905-1989) có 3 con là LSHP.

- Mẹ Trần Thị Nữ (1894-1961) có có 3 con là LSHP.

Ở Phú Lễ, Tự Tân có mẹ Phạm Thị Tý (1904-1967) có  chồng và 1 con LSHP.

Sau đây là danh sách các mẹ VNAH (xếp theo ABC):

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Năm mất

Địa chỉ

Số  LS

1

Phạm Thị Ân

1907

1987

Phú Lễ – Tự Tân

1 LS

2

Phạm Thị Bản

1909

1946

Phú Thứ – Vũ Hội

1 LS

3

Phạm Thị Bé

1912

  Phú Chử – Việt Hùng

1 LS

4

Phạm Thị Bia

1907

1981

Kiến Xá – Nguyên Xá

1 LS

5

Phạm Thị Cân

1904

1945

Mỹ Lộc – Việt Hùng

1 LS

6

Phạm Thị Châm

1925

1975

Mỹ Lộc – Việt Hùng

3 LS

7

Phạm Thị Chè

1908

1990

Đông Đoài – Vũ Đoài

1 LSHP

8

Phạm Thị Chích

1923

1951

Ô Mễ – Tân Phong

2 LS

9

Phạm Thị Chiền

1906

1957

Minh Lãng

1 LS

10

Phạm Thị Chỉnh

1916

1946

Đông Đoài – Vũ Đoài

1 LSHP

11

Phạm Thị Đường

1898

1968

Kiều Thần – Song An

1LS

12

Phạm Thị Gái

1901

1957

Kiều Mộc – Tự Tân

1 LS HP

13

Phạm Thị Gái

1910

1984

LêLợi- XuânChâu- XuânThuỷ, Làm dâu Vũ Đoài

1 LSHP

14

Phạm Thị Gái

1911

1943

Phúc Thành (Quản Thị Xuân)

1 LS

15

Phạm Thị Gia

1890

1955

Đức Long – Duy Nhất

3 LS HP

16

Phạm Thị Giám

1910

1946

Phương Tảo – Xuân Hoà

1 LS

17

Phạm Thị Hào

1912

1998

Phương Tảo – Xuân Hoà

1 LS

18

Phạm Thị HẸO      1910

1956

Mỹ Hoà – Hồng Lý

1 LS

19

Phạm Thị Hợi

1918

1974

Dũng Nghĩa – Duy Nhất

1 LS

20

Phạm Thị Huệ

1910

1959

Vũ Vân

1 LS

21

Phạm Thị Kỷ

1920

1979

Kiều Thần – Song An

1 LS

22

Phạm Thị Là

1902

1945

Hiệp Hoà

1 LS

23

Phạm Thị Lạc

1899

1986

Hiệp Hoà

1 LS

24

Phạm Thị Lắc

1920

1988

Mỹ Lộc – Việt Hùng

1 LS

25

Phạm Thị Lê

1906

1990

Hiệp Hoà

1 LSHP

26

Phạm Thị Lộng

1917

1977

Đức Long – Duy Nhất

1 LS

28

Pham Thị Lưu

1890

1955

Mỹ Bổng – Việt Hùng

1 LS

29

Phạm Thị Lý

1914

1945

Thanh Trai – Minh Lãng

1 LS

30

Phạm Thị Mùi

1906

1980

Vũ Thư

1 LS

31

Phạm Thị Mùi

1918

2007

Song An

1 LS

32

Phạm Thị Nhạ

1924

1952

Khê Kiều – Minh Khai

1 LSHP

33

Phạm Thị Nhạn

1901

1945

Hiệp Hoà

1 LS

34

Phạm Thị Nhất

1920

1947

Hồng Phong

1 LS

35

Phạm Thị Nhỡ

1895

1986

Lộc Điền – Việt Hùng

1 LS

36

Phạm Thị Nhuận

1907

1978

Vũ Đoài (Phạm Thị Tân)

1 LSHP

37

Phạm Thị Ngọ

1916

1992

Tiền phong – Hồng Phong

1 LS

38

Phạm Thị Quynh

1921

1958

Hồng Phong

1 LS

39

Phạm Thị Sỡi

1917

2005

Phú Lễ – Tự Tân

1 LS

40

Phạm Thị Tịch

1921

1954

Nội Nha – Minh Lãng

1 LSHP

41

Phạm Thị Tý

1909

1967

Vũ Vân, làm dâu Phú Lễ-Tự Tân

1 LSHP

42

Phạm Thị Tý

1920

1948

Thanh Trai – Minh Lãng

1 LSHP

43

Phạm Thị Tỵ

1916

  Phú Lễ, dâu La Điền-Tự Tân

1 LS

44

Phạm Thị Thắm

1916

1970

Đức Long – Duy Nhất

1 LSHP

45

Phạm Thị Thềm

1918

1945

Mỹ Lộc – Việt Hùng

1 LS

46

Phạm Thị Thêu

1915

1945

Bách Thuận

1 LS

47

Phạm Thị Thú

1904

1975

Kiều Thần – Song An

1 LS

48

Phạm Thị Vân

1925

1948

Mỹ Lộc – Việt Hùng

1 LS

49

Phạm Thị Vịnh

1912

1996

Đức Long – Duy Nhất

1 LSHP

50

Trần Thị Bẹ

1890

1969

Văn Lang – Duy Nhất

5 LSHP

51

Nguyễn Thị Cùng

1920

1976

Đông Đoài – Vũ Đoài

1 LSHP

52

Nguyễn Thị Định

1910

1953

Thôn Nội – Minh Khai

1 LSHP

53

Bùi Thị Đượm

1910

1962

Phương Cáp – Hiệp Hoà

1 LSHP

54

Nguyễn Thị Gái

1912

1994

Văn Môn – Vũ Vân

1 LSHP

55

Tưởng Thị Hồ

1899

1982

Tân Lập

1 LSHP

56

Nguyễn Thị Hảo

1912

1945

Minh Lãng

1 LSHP

57

Đặng Thị Huệ

1920

1945

Hoà Bình

1 LSHP

58

Hồ Thị Là

1905

1989

Thuận An – Việt Thuận

3 LSHP

59

Nguyễn Thị Là

1908

1962

Minh Khai

1 LSHP

60

Nguyễn Thị Lợi

1913

1945

Xóm 2 – Vũ Đoài

1 LSHP

61

Bùi  Thị Lấp

1915

1988

Tân Tiến Đức – Nguyên Xá

1 LSHP

62

Vũ Thị Lụa

1918

1969

Đức Long – Duy Nhất

1 LSHP

63

NGuyễn Thị Mành

1898

1958

Huyền Sỹ – Minh Quang

1 LSHP

64

Nguyễn Thị Mận

1901

1945

Vũ Vân

1 LSHP

65

Bùi Thị Mạy

1908

1967

Trực Nho – Minh Quang

1 LSHP

66

Vũ Thị Năm

1908

1995

Văn Môn – Vũ Vân

1 LSHP

67

Ngô Thị Nga

1900

1976

Xã Bách Thuận

1 LSHP

68

Đỗ Thị Nhẫn

1925

1948

Phương Tảo – Xuân Hoà

1 LSHP

69

Nguyễn Thị Nhân

1910

1978

Thuận Vi – Bách Thuận

1 LSHP

70

Đào Thị Nuôi

1905

1953

Văn Môn – Vũ Vân

1 LSHP

71

Trần Thị Nữ

1894

1961

La Nguyễn – Minh Quang

3 LSHP

72

Đỗ Thị Quýt

1902

1992

Nội Nha – Minh Lãng

1 LSHP

73

Nguyễn Thị Sinh

1930

-

Tân Phong – Hồng Phong

1 LSHP

74

Nguyễn Thị Tèo

1902

1945

Thôn Nội – Minh Khai

1 LSHP

75

Trần Thị Tẹo

1903

1946

Huyền Sỹ – Minh Quang

1 LSHP

76

Nguyễn Thị Thoa

1920

1986

Tú Châu  – Hoà Bình

1 LSHP

77

Nguyễn Thị Thêu

1903

1946

Vô Thái – Dũng Nghĩa

1 LSHP

78

Đồng Thị Thư

1903

1949

Ô Mễ – Tân Phong

1 LSHP

79

Nguyễn Thị Tốt

1897

1971

La Nguyễn – Minh Quang

1 LSHP

80

Nguyễn Thị Tròn

1904

1944

Thôn Đoài – Vũ Đoài

1 LSHP

81

Trần Thị Trấn

1909

1989

Minh Quang

1 LSHP

82

Nguyễn Thị Trâm

1922

-

Minh Lãng

2 LSHP

83

Lê Thị Tý

1908

1981

Mê Sơn – Tân Phong

1 LSHP

84

Nguyễn Thị Tý

1910

1946

Trung Nha – Minh Lãng

1 LSHP

85

Nguyễn Thị Vắn

1910

1945

Minh Hoà – Hồng Lý

1 LSHP

86

Nguyễn Thị Xếp

1919

-

Hiệp Hoà

2 LSHP

Tư liệu lấy từ: Từ điển Thái Bình do Tỉnh uỷ, UBND, Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình phát hành năm 2010.

                                                                Phạm Ngọc Phô                      

                       Phó Ban tư liệu và tộc phả HĐ Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam

                                                                         (sưu tầm)

 

You must be logged in to post a comment Login

Bài viết cùng từ khóa:

 • Không tìm được bài nào liên quan cùng từ khóa

Ý kiến trao đổi:

 • Phamminhgiang: Chúc mừng các Thầy các Cô!
 • Phamminhgiang: Ngày giỗ tổ họ Phạm Hữu (họ nhà tôi) ở xã Thái Phúc huyện Thái Thụy cũng vào ngày 12 tháng giêng âm...
 • Phamminhgiang: Đã nghe. Hay lắm
 • Phamminhgiang: Giỏi quá!
 • Phamminhgiang: Người tài sớm ra đi! Nhân lên nhiều lần thương tiếc!

Đăng ký nhận tin mới qua email

Bạn vui lòng điền vào E-mail:

Bài viết lưu trữ theo tháng

Thống kê truy cập

 • 515Xem bài này:
 • 1507284Tổng số lượng truy cập trang web:
 • 602Số lượng truy cập hôm nay :
 • 738Trung bình số người xem hàng tháng:
 • 366Trung bình số người xem mỗi ngày:
 • 2012/01/22Counter starts on:

Bạn đọc gần xa