Tìm họ Phạm tại Móng Cái, Quảng Ninh

Ông Nội Con Từ Móng Cái Quảng Ninh vào Nam thời trẻ khoảng năm 1940. Thời Ông còn sống rất muốn tìm lại nơi...